ข่าวสารและกิจกรรม

อาจารย์ทองปาน เทียมราช เป็นวิทยากรที่มหาวัทยาลัยราชภัฎเชียงราย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555

ภก.ดร.ทองปาน เทียมราช ผู้จัดการบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย)จำกัด สาขาลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเรื่องการผลิตยาและควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งจัดโดย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีผู้เข้าฟัง 135 คน เป็นอาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการเกี่ยวกับสมุนไพร ระยะเวลาในการบรรยาย 6 ชั่งโมง ในการบรรยายได้เน้นให้ผู้เข้าฟังรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะได้สมุนไพรที่ดีและมีคุณภาพมาเป็นวัตถุดิบตั้งแต่การคัดสรร การเก็บเกี่ยว การแปรรูป ในการผลิตสมุนไพรแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมขายให้ผู้บริโภคจะต้องทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามข้อกำหนดของ GMP ยาแผนโบราณ ให้มีการเข้มงวดและตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตจึงจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เช่น เดียวกับที่เราได้ปฏิบัติในการผลิตยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน