15 – 22 มิถุนายน 2555 กิจกรรมพัฒนาบุุคลากรอบรมผู้บริหาร

จัดกิจกรรมพัฒนาบุุคลากรขึ้น โดยวิทยากรอาจารย์วิบูลย์ จุง เป็นการจัดอบรมผู้บริหารเบื้องต้น ให้แก่พนักงานระดับ Supervisor ขึ้นไป ซึ่งในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรขึ้นในครั้งนี้ ทางผู้บริหารต้องการให้พนักงานในระดับหัวหน้างานดึงศัพยภาพของตนเองและผู้ ใต้บังคับบัญชาออกมาใช้ประโยชน์ในการทำงานให้มากขึ้น โดยเน้นให้มีการปรับกระบวนทัศน์หรือวิธีคิดแบบใหม่ กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมภายในบริษัท ระหว่างวันที่ 15 – 22 มิถุนายน 2555

29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 การวางแผนการตลาดเพื่อสร้างโอกาสใน AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)

การอบรมเรื่อง การวางแผนการตลาดเพื่อสร้างโอกาสใน AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) โดยโครงการต้นกล้าทูโกล พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยสู่สากล กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีวิทยากรคือ รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ประชุมรวมทีม ลำพูน เตรียมผลิตยาสมุนไพร ล๊อตแรก
สัมมนาการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติในสถานบริการของรัฐ จ.เชียงราย

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสมุนไพร ได้รับอนุมัติให้จัดสัมมนาการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลังแห่งชาติในสถาน บริการของรัฐ เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลงานวิจัยสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรแก่บุคลากร ทางการแพทย์ในสถานบริการสาธารณสุขภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งมีการใช้ยาแผนไทยและสมุนไพรได้ สำเร็จตามตัวชี้วัด