ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

JSP Herbal Center ได้ลิงค์ดาวน์โหลดหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการยื่นจดทะเบียนยาสมุนไพร รวมทั้งคู่มือการยื่น ฯ

ลำดับ
รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวกับ GMP (ยาแผนโบราณ)
เอกสาร
1. แนวทางการพัฒนายาลูกกลอน ดาวน์โหลด
2. แนวทางการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร ดาวน์โหลด
3. แนวทางการผลิตยาจากสมุนไพร ในรูปแบบยาขี้ผึ้งและเจล ดาวน์โหลด
4. แนวทางการป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร ดาวน์โหลด
5. ขั้นตอนการขอใบเกียรติบัตรสถานที่ผลิตยา ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร ฉบับปี พ.ศ.2548 (GMP ยาแผนโบราณ) ดาวน์โหลด
6. (ร่าง)แบบคำขอการขึ้นทะเบียนยา(ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ) ดาวน์โหลด
7. (ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ดาวน์โหลด
8. คู่มือการใช้สมุนไพรในบัญชียาหลัก ดาวน์โหลด
9. แนวทางการขึ้นทะเบียน ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ2556 ดาวน์โหลด
10. พรบ.ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ2556 ดาวน์โหลด
11. สมุนไพรเพื่อประชาชน ดาวน์โหลด