บทความเกี่ยวกับสมุนไพร

L-Carnitine กับการลดน้าหนัก

สาว ๆ ในสมัยนี้หันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพและความสวยความงามของตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการดูแลรูปร่างให้สมส่วน ผอมเพรียว จะเห็นได้จากการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ ผ่านทางทีวี อินเตอร์เน็ต หรือแม้กระทั่งผ่านทาง social network เพื่อตอบสนองความต้องการอยากผอมของสาว ๆ ในสมัยนี้ และทางเลือกที่ได้รับความสนใจเป็นลาดับแรก ๆ สาหรับผู้ที่อยากสวยแต่ไม่มีเวลาออกกาลังกาย นั้นคือ L-carnitine

L-carnitine เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ร่างกายสังเคราะห์จากกรดอะมิโน 2 ชนิด ได้แก่ ไลซีน (Lysine) และเมไธโอนีน (Methionine) ซึ่ง L-carnitine นี้ มีหน้าที่ในการช่วยลาเลียงโมเลกุลไขมันเล็ก ๆ เข้าไปในเซลล์ต่างๆ ซึ่งทาให้เกิดการนาไขมันที่สะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ไปเผาผลาญเป็นพลังงานนั่นเอง โดยจะอยู่ทั้งในรูป L- และ D- isomer แต่ในรูป L-isomer จะสามารถพบได้ในธรรมชาติและมีประสิทธิภาพมากกว่า D-isomer แต่โดยความเป็นจริงแล้วมีความเป็นไปได้น้อยมากที่ร่างกายจะขาดสาร L-carnitine เพราะปกติแล้วร่างกายของคนเราจะมีการสังเคราะห์ L-carnitine ขึ้นมาได้เองอยู่แล้ว รวมถึงจะได้รับ L-carnitine จากอาหารที่เรากินเข้าไป

ตามธรรมชาติร่างกายผลิต L-carnitine ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่จาเป็นต่อสมดุลทางพลังงาน 6 ชนิด คือ L-lysine, L-methionine, วิตามินซี ที่พบในผัก ผลไม้, วิตามินพีพี ที่พบในเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ปลา, วิตามินบี 6 ที่พบในผักผลไม้ และธาตุเหล็ก ซึ่งจะพบในเนื้อแดง ผักใบเขียว ถั่วแขก

นอกจากนี้ L-carinitine ยังช่วยลดการสะสมไขมันในกล้ามเนื้อ โดยเพิ่มอัตราการแตกตัวของกรดไขมัน และเพิ่มอัตราเมตาบอลิซึม โดยขนาดที่แนะนาให้รับประทานต่อวัน คือ 200 – 300 มิลลิกรัม หากกินควบคู่กับสารอาหารที่ช่วยลดน้าหนักตัวอื่นๆ เช่น โครเมียมพิโคลิเนต หรือ ไฟเบอร์ จะมีผลในการควบคุมน้าหนักอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามการใช้ L-carnitine อย่างปลอดภัยที่สุดก็ควรจะอยู่ในความดูแลของแพทย์

บทความโดย

นางสาวกุลธิดา บุณยะวันตัง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ้างอิง

อาหารเสริม L-carnitine ช่วยการเผาผลาญไขมัน. [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 26 ตุลาคม 2555]. เข้าถึงได้จาก http://www.hibalanz.com/articleshow.php?id_art=10