บทความเกี่ยวกับสมุนไพร

คอลลาเจน(collagen)นั้นดีอย่างไร?

ทุกวันนี้ผู้อ่านหลายๆท่าน คงเคยได้ยินคาว่า “คอลลาเจน” จนคุ้นหูกันแล้ว โดยเฉพาะในด้านเพื่อส่งเสริมความงาม ที่มีออกมาจาหน่ายในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หากแต่ผลิตภัณฑ์ที่หลายๆผู้ผลิตนาออกมาจาหน่ายนั้น อาจจะมีประสิทธิผลและความความปลอดภัยแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงงานที่ผลิต อีกทั้งยังรวมถึงวัตถุดิบที่นามาใช้ในการผลิตอีกด้วยคอลลาเจน เป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นสายยาวม้วนเกลียวมีหน่วยโมเลกุลเกาะเกี่ยวยึดโยงเป็นจานวนมาก โดยในร่างกายจะทาหน้าที่ประสานโครงสร้างต่างๆของร่างกายเข้าด้วยกัน

ซึ่งจะพบมากบริเวณผิวหนัง กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และกระดูก ผิวหนังมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบว่า 75% จึงทาให้ผิวพรรณแลดูสดใส เรียบตึง ชุ่มชื้น ไม่หย่อนคล้อย ร่างกายคนเราสามารถผลิตคอลลาเจนได้ตั้งแต่วัยทารกจนกระทั่งวัยหนุ่มสาว แต่พออายุเกิน 30 ปีไปแล้ว อัตราการสร้างและสังเคราะห์คอลลาเจน จะเริ่มลดลงปีละ 1.5% ในทุกๆปีและจะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่งผลให้ เกิดริ้วรอยแห่งวัย ผิวหย่อนคล้อยแลดูไม่สดใส กระดูกและข้อต่อเสื่อมสภาพได้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเสริมคอลลาเจนจากภายนอก เนื่องจากคอลลาเจนเป็นโปรตีนที่มีโมเลกุลใหญ่ ร่างกายดูดซึมได้ยาก

ดังนั้นการเลือกคอลลาเจนที่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลซ์ ที่มีขนาดโมเลกุลเล็กกว่า 3,000 ดาลตัน ที่เรียกว่า คอลลาเจนเปปไทด์ ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีขนาดโมเลกุลเล็กและสม่าเสมอ ทาให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว ทาให้เพิ่มประสิทธิผลในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น อีกทั้งผู้อ่านเองยังต้องศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสาคัญ รวมไปถึงกรรมวิธีการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผู้อ่านเองว่าจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตใด

บทความโดย

นางสาวกุลธิดา บุณยะวันตัง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ้างอิง

ประวิทย์ ตันติสุวิทย์กุล. มิติใหม่ของการนา collagen มาใช้ประโยชน์. [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2555]. เข้าถึงได้จาก http://www.kal-g.com/News/news_detail.asp?nwID=22