บทความเกี่ยวกับสมุนไพร

แคลเซียมกับกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน คือ ภาวะที่เนื้อกระดูกลดลง และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ภายในของกระดูก ส่งผลให้กระดูกบางลงทาให้มีโอกาสที่จะเกิดกระดูกหักได้ง่ายขึ้น ซึ่งปัจ จัยในการเกิดกระดูกพรุนนอกจาก ความชรา แล้ว ผู้ที่มีน้าหนักตัวน้อย ไม่ออกกำลังกาย พันธุกรรม การรับประทานยาบางชนิดอยู่ และ การได้รับแคลเซียมน้อยหรือในปริมาณที่ไม่เพียงพอ ก็เป็นปัจจัยเสริม ที่สาคัญในการเกิดโรคกระดูกพรุนได้เช่นกัน

ดังนั้นโรคกระดูกพรุนนั้นม่ได้เป็นแค่โรคที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุเท่านั้น ผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มสุราจัด หญิงวัยหมดประจา เดือน ผู้ที่ได้รับแคลเซียมน้อยเกินไป เด็กที่เกิดภาวะกระดูกพรุนเนื่องจากมารดาเกิดภาวะกระดูกพรุน ก็สามารถเกิดโรคนี้ได้้เช่นกัน

โดยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างกระดูกนั้น จะไม่มีทางที่สามารถจะรักษาให้กลับมาดังเดิมได้ ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในป้องกันความรุนแรงการเกิดโรคกระดูกพรุนกก็คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกา ลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หรือ การเสริมแคลเซียมเสริมเข้าไปจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

การเลือก อาหารเสริมที่มีแคลเซียมมาเป็นองค์ประกอบ ในปัจจุบันนั้นจำเป็นต้องมีการเลือกผลิตภัณฑ์ทีมี วิตามินดี ประกอบอยู่ด้วย เนื่องจาก วิตามินดี จะช่วยให้ แคลเซียมดูดซึมได้ดียงิ่ ขึ้น นอกจากน้คี วรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแคลเซียมที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย โดยปกติคนทัว่ ไป ต้องการแคลเซียมอยู่ที่ 800 มิลลิกรัม ผู้สูงอายุ ตอ้งการแคลเซียมอยู่ที่ 1000 มิลลิกรัมต่อวัน และต้อง มีการออกกา ลังกายควบคู่ไป กับการรับประทานอาหาร หรืออาหารเสริมด้วยเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

บทความโดย

นางสาวสิวินีย์ ศิริศิลป์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ้างอิง :

1. ศุภศิลป์ สุนทราภา.โรคกระดกู พรุนในผู้สูงอายุ: การป้องกันและรักษา.[อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2555]. เข้าถึงได้จาก http://kmmed.kku.ac.th/knowledge_asset/knowledge_003.pdf

2. กระดกู พรุน กระดกู โปร่งบาง.[อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2555].เข้าถึงได้จาก http://www.thaiclinic.com/medbible/osteoporosis.html

3. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ . แคลเซียม ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน [อินเตอร์เน็ต ]. [เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2555].เข้าถึงได้จาก http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=155