บทความเกี่ยวกับสมุนไพร

Good Manufacturing Practice(GMP)มาตรฐานของอุตสาหกรรมของไทย

ปัจจุบันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การลงทุนทางอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้นมีเพิ่มมากขึ้น จนถือได้ว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม เนื่องจากอุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นต่อมนุษย์ ด้วยว่ามนุษย์ต้องพึ่งพาการผลิตสิ่งที่จาเป็นต่อชีวิตประจาวัน หรือที่เรียกรวมว่าปัจจัยสี่ โดยหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความต้องการและเป็นที่สนใจแก่ผู้บริโภคในด้านระบบสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นั้นคือ “ยา“ดังนั้น อุตสากรรมยาจึงมีการผลิตเพิ่มมากขึ้นในรอบหลายปีมานี้

โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศไทยนั้นมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งสิ่งที่สามารถผลิตให้ดี มีคุณภาพและไม่ก่ออันตราย หรือก่ออันตรายให้กับร่างกายและทรัพย์สินน้อยที่สุดคือการมีการควบคุมมาตรฐานของโรงงาน โดยมีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานของโรงงานเพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพ ให้เกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านกรรมวิธีการผลิตและผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ หรือเรียกว่า “ GMP ” GMP หรือ Good Manufacturing Practice หรือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต จะเป็น ข้อกาหนด ระเบียบ แบบแผน และวิธีปฏิบัติที่จะนามาใช้เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และมีความพึงพอใจ จะมีการแบ่งเป็นหมวดต่างๆ ซึ่งจะครอบคลุมถึง อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ภายในอาคาร บุคลากร เอกสารคุณภาพต่าง ๆ การผลิต สถานที่ผลิต เครื่องจักร สิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตทุกขั้นตอน และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบรรจุ การจัดเก็บ การเรียกคืนยา ข้อร้องเรียนต่างๆ ตลอดจนระบบน้า (water system) และระบบอากาศทั้งหมดที่ใช้ภายในโรงงาน (HVAC System)

และปัจจุบันนี้มีการติดต่อการค้าระหว่างประเทศมีมากขึ้น ดังนั้นมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนยกระดับให้มีมาตรฐานมากขึ้นต่อข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน และต้องมีการทาข้อตกลงในการกาหนดมาตรฐานโรงงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างมาตรฐานให้สินค้าสูงขึ้น ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้คือ GMP-PIC/S หรือ Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme

แม้ว่ายังไม่มีการบังคับใช้ GMP-PIC/S ของแต่ละโรงงานอย่างเป็นทางการ แต่เพียงแค่ข้อกาหนดมาตรฐาน GMP ก็สามารถทาให้เกิดความมั่นใจแก่ ผู้ผลิต และผู้บริโภคได้อย่างมาก ในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีความสม่าเสมอ และได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ที่วางขายตามท้องตลาด และ สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้อย่างตลอดเวลาอีกด้วย

บทความโดย

นางสาวสิวินีย์ ศิริศิลป์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ้างอิง :

  • GMP-PIC/S; หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา.[อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2555].เข้าถึงได้จาก http://www.bicchemical.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&lang=th
  • ธีรศักดิ์ ศรีสาราญ.มารู้จัก MP PICs กันดีกว่า. Pharma Focus.2555;2:1-4