บทความเกี่ยวกับสมุนไพร

ยกร่างประกาศตำรับยาของชาติสธ.เร่งคุ้มครองตำราแพทย์ไทย

น.พ.ประภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 กำหนดให้มีการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทย หรือตำราการแพทย์แผนไทยที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าในทางการแพทย์หรือการ สาธารณสุขเป็นพิเศษ ให้เป็นตำรายาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ เพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่และเป็นที่ยอมรับ โดยตามหลักเกณฑ์และวิธีการกฎกระทรวง ขณะนี้กรมได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าวเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนส่งกลับสำนักงานเลขาธิการครม.และให้ สธ.ออกประกาศเป็นกฎกระทรวง คาดว่าภายใน 2 เดือน น่าจะมีผลบังคับใช้ได้

างกัญจนา ดีวิเศษ ผอ.สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่า หากร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ คาดว่าจะมีตำราการแพทย์แผนไทย 3 เล่ม ที่จะประกาศเป็นตำราแพทย์แผนไทยของชาติ ได้แก่ 1.คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ (ฉบับใบลาน) ซึ่งเป็นตำรับยาที่เก่าแก่ที่สุดของไทย ที่มีการพบในขณะนี้ โดยบันทึกตำรับยาหรือสูตรยาไว้ในใบลานมากถึง 81 ตำรับ 2.ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 เล่มที่ 1 มีตำรับยา 713 ตำรับ และ 3.ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 เล่มที่ 2 มีตำรับยา 1,066 ตำรับ

นางกัญจนากล่าวต่อว่า เมื่อมีการประกาศนี้แล้ว ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ในทางการค้าหรือเชิงธุรกิจต้องยื่นคำขอรับอนุญาตใช้ ประโยชน์และชำระค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนสำหรับการใช้ประโยชน์ให้กับชาติ แต่ประชาชนทั่วไปที่นำไปใช้เพื่อประโยชน์เฉพาะตัวเองไม่ต้องขอรับอนุญาต

ที่มา : ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555