บทความเกี่ยวกับสมุนไพร

การใช้แปะก๊วยในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น

การศึกษาทางคลินิกแบบ open trial ของ แปะก๊วย ในผู้ป่วยทางจิตจำนวน 6 คน เป็นเพศชาย 4 คน และเพศหญิง 2 คน อายุระหว่าง 17 ถึง 19 ปี ที่มีภาวะสมาธิสั้น (attention-deficit disorder) ซึ่งภาวะดังกล่าวมีผลทำให้การเรียนรู้ลดลง และมีอารมณ์ก้าวร้าว โดยผู้ป่วยจะได้รับสารสกัด แปะก๊วย (Egb761) ขนาด 200 มก./วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และไม่ได้รับยาอื่นๆ หลังการทดลองพบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และมีอาการของภาวะสมาธิสั้นลดลง ซึ่งสารสกัด แปะก๊วย อาจมีผลทำให้การควบคุมสมาธิและพฤติกรรมผู้ป่วยดีขึ้น ส่งผลให้ความจำ การเรียนรู้ การตัดสินใจ และพฤติกรรมโดยรวมของผู้ป่วยดีขึ้น และการใช้สารสกัด แปะก๊วย ร่วมกับยา methylphenidate ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาภาวะของสมาธิสั้น

อาจให้ผลในการรักษาที่ดีกว่าการใช้ยาเดี่ยว แต่อย่างไรก็ตาม การใช้สารสกัด แปะก๊วย ในรายที่มีภาวะของเลือดออกในสมองต้องได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ เนื่องจาก แปะก๊วย อาจทำให้เลือดออกมากขึ้น